Dz.U. z 12.07.2002 Nr 105 poz. 934   (data wydania: 12.07.2002)

 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolnych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji.

(Dziennik Ustaw z dnia 12 lipca 2002 r.)


Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42,
poz. 473) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) listę substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone, stanowiącą
  załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) listę substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej
  ilości, zakresie i warunkach stosowania, stanowiącą załącznik nr 2 do
  rozporządzenia,
3) listę barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach z podaniem ich ilości,
  zakresu i warunków stosowania, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4) listę substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach z podaniem
  ich ilości, zakresu i warunków stosowania, stanowiącą załącznik nr 4 do
  rozporządzenia,
5) listę substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach,
  stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wzór znaku graficznego, wskazującego na umieszczenie informacji na
dołączonej do kosmetyku ulotce, nalepce, taśmie lub kartce. Wzór znaku stanowi
załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 r. (poz. 934)


ZAŁĄCZNIK Nr 1
Lista substancji, których stosowanie w kosmetykach jest niedozwolone.
* Nazwy według International Non-proprietary Names (INN) dla środków farmaceutycznych. WHO, Genewa, sierpień 1975.


Lp.Ref. Numb. Nazwa polska/Polish name

Nazwa chemiczna/Chemical name

Nazwa angielska

English name

1 N-5-chlorobenzoksazol-2-iloacetamid N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamide
2 Acetylocholina i jej sole

wodorotlenek 2-acetoksyetylotrimetyloamoniowy

b-Acetoxyethyltrimethylammonium hydroxide (acetylcholine and its salts)
3 Acetyloglutaminian deanolu

N-acetyloglutaminian 2-(dimetyloamino)etanolu

Deanol aceglumate*
4 Spironolakton

g-lakton kwasu 3-(3-okso-7a-acetylotio-17b-hydroksy-4-androsteno-17a-ilo)propionowego

Spironolactone*
5 Kwas (4-(4-hydroksy-3-jodofenoksy)-3,5-dijodofenylo) octowy i jego sole (4-(-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diodophenyl) acetic acid and its salts
6 Metotreksat

kwas N-[4-[[(2,4-diamino-4-pterydynylo)metylo]metyloamino] benzoilo]-L-glutaminowy

Methotrexate*
7 Kwas E-aminokapronowy i jego sole

kwas 6-aminoheksanowy

Aminocaproic acid* and its salts
8 Cinchofen oraz jego sole, pochodne i sole tych pochodnych

kwas 2-fenylo-4-chinolinokarboksylowy

Cincophen*, its salts, derivatives and salts of these derivatives
9 Kwas tyropropowy i jego sole

kwas 4-(4-hydroksy-3-jodofenoksy)-3,5-dijodohydrocynamonowy

Thyropropic acid* and its salts
10 Kwas trójchlorooctowy Trichloroacetic acid
11 Tojad mordownik (Aconitum napellus L.) (liście, korzenie i preparaty galenowe) Aconitum napellus L. (leaves, roots and galenical preparations)
12 Akonityna i jej sole (główny alkaloid Aconitum napellus L.) Aconitine (principal alkaloid of Aconitum napellus L.) and its salts
13 Miłek wiosenny (Adonis vernalis L.) i jego preparaty Adonis vernalis L. and its preparations
14 Epinefryna

(adrenalina), 1-(3,4-dihydroksyfenylo)-2-metyloamino)etanol

Epinephrine*
15 Alkaloidy rauwolfii wężowej (Rauwolfia serpentina) i ich sole Rauwolfia serpentina alkaloids and their salts
16 Alkinole oraz ich estry, etery i sole (alkohole acetylenowe) Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts
17 Izoprenalina

1-(3,4- dihydroksyfenylo)-2-izopropyloaminoetanol

Isoprenaline*
18 Izotiocyjanian allilu

ester allilowy kwasu izotiocyjanowego

Allyl isothiocyanate
19 Alloklamid i jego sole

2-alliloksy-4-chloro-N-[2-(dietyloamino)etylo]benzamid

Alloclamide* and its salts
20 Nalorfina, jej sole i etery

N-allilonormorfina

Nalorphine*, its salts and ethers
21 Aminy sympatykomimetyczne działające na centralny układ nerwowy Sympathicomimetic amines acting on the central nervous system
22 Anilina, jej sole oraz halogenowane i sulfonowane pochodne Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives
23 Betoksykaina i jej sole

ester 2-(dietyloamino)etoksyetylowy kwasu 3-amino-4-butoksybenzoesowego

Betoxycaine* and its salts
24 Zoksazoloamina

2-amino-5-chlorobenzoksazol

Zoxazoloamine*
25 Prokainamid oraz jego sole i pochodne

4-amino-N-[2-(dietyloamino)etylo]benzamid

Procainamide*, its salts and derivatives
26 Benzydyna

4,4'-bifenylodiamina

Benzidine
27 Tuaminoheptan, jego izomery i sole

2-heptanoamina

Tuaminoheptane*, its isomers and salts
28 Oktodryna i jej sole

6-metylo-2-heptanoamina

Octodrine* and its salts
29 2-amino-1,2-bis(4-metoksyfenylo)etanol i jego sole 2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol and its salts
30 1,3-dimetylopentanoamina i jej sole 1,3-dimethylpentylamine and its salts
31 Kwas 4-aminosalicylowy i jego sole 4-Aminosalicylic acid and its salts
32 Toluidyny, ich izomery, sole i halogenowane oraz sulfonowane pochodne Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives
33 Dimetyloaniliny, ich izomery, sole i halogenowane oraz sulfonowane pochodne Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives
34 Imperatorin

9-[(3-metylo-2-butenylo)oksy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopiran-7-on

Imperatorin(9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo(3,2-g)chromen-7-one)
35 Aminek większy (Ammi majus) i jego preparaty galenowe Ammi majus and its galenical preparations
36 2,3-dichloro-2-metylobutan 2,3-Dichloro-2-methylbutane
37 Substancje o działaniu androgennym Substances with androgenic effect
38 Olej antracenowy Anthracene oil
39 Antybiotyki Antibiotics
40 Antymon i jego związki Antimony and its compounds
41 Toina konopiowata (Apocynum cannabinum L.) i jej preparaty Apocynum cannabinum L. and its preparations
42 Apomorfina i jej sole

5,6,6a,7-tetrahydro-6-metylo-4H-dibenzo[de,g]-chinolino-10,11-diol

Apomorphine (R 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo(de,g)-quinoline-10,11-diol) and its salts
43 Arsen i jego związki Arsenic and its compounds
44 Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.) i jego preparaty Atropa belladonna L. and its preparations
45 Atropina, jej sole i pochodne Atropine, its salts and derivatives
46 Sole baru, z wyjątkiem siarczanu i siarczku na warunkach wymienionych w załączniku nr 2, oraz laki, sole i pigmenty przygotowane z barwników wymienionych w załączniku nr 3 Barium salts, with the exception of barium sulphate, barium sulphate under the conditions laid down in Annex II, and lakes, salts and pigments prepared from the colouring agents listed in Annex III
47 Benzen Benzene
48 Benzimidazol-2(3H)-on Benzimidazol-2(3H)-one
49 Benzoazepiny i benzodiazepiny Benzazepines and benzodiazepines
50 Amylokaina i jej sole

(stowaina), benzoesan 1-(dimetyloaminometylo)-1-metylopropylu

1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts
51 Benzoesan 2,2,6-trimetylo-4-piperydylu i jego sole 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts
52 Izokarboksazyd

benzylohydrazyd kwasu 5-metylo-3-izoksazolilokarboksylowego

Isokarboxazid*
53 Bendroflumetiazyd i jego pochodne

1,1-ditlenek-3-benzylo-6-trifluorometylo-7-sulfoamoilo-3,4-dihydrobenzotiodiazyny-1,2,4

Bendroflumethiazide* and its derivatives
54 Beryl i jego związki Berilium and its compounds
55 Brom (wolny) Bromine, elemental
56 Tosylan bretylium

p-toulenosulfonian(o-bromobenzylo)etylodimetyloamoniowy

Bretylium tosilate*
57 Karbromal

(2-bromo-2-etylobutyrylo)mocznik

Carbromal*
58 Bromizowal

(2-bromo-3-metylobutyrylo)mocznik

Bromisoval*
59 Bromfeniramina i jej sole

1-(p-bromofenylo)-1-(2-pirydylo)-3-dimetyloaminopropan

Brompheniramine* and its salts
60 Benzylonium

bromek 1,1-dietylo -3-[(hydroksydifenyloacetylo)oksy] pirolidyniowy

Benzilonium bromide*
61 Bromek tetraetyloamoniowy Tetrylammonium bromide*
62 Brucyna

10,11-dimetoksystrychnina

Brucine
63 Tetrakaina i jej sole

ester 2,2-(dimetyloamino)etylowy kwasu 4-(butyloamino) benzoesowego

Tetracaine* and its salts
64 Mofebutazon

4-butylo-1-fenylo-3,5-pirazolidynodion

Mofebutazone*
65 Tolbutamid

N-(4-metylobenzenosulfonylo)-N'-butylomocznik

Tolbutamide*
66 Karbutamid

1-butylo-3-sulfanililomocznik

Carbutamide*
67 Fenylbutazon

4-butylo-1,2-difenylo-3,5-pirazolidynodion

Phenylbutazone*
68 Kadm i jego związki Cadmium and its compounds
69 Majka lekarska (Cantharis vesicatoria) Catharides, Cantharis vesicatoria
70 Kantarydyna

bezwodnik (1R,2S)-heksahydro-1,2-dimetylo-3,6-epoksyftalowy

(1R,2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxy phtalic anhydride (cantharidin)
71 Fenprobamat

karbaminian 3-fenylo-1-propanolu

Phenprobamate*
72 Pochodne nitrowe karbazolu Nitroderivatives of carbazole
73 Dwusiarczek węgla Carbon disulphide
74 Katalaza Catalase
75 Cefelina i jej sole (alkaloid z wymiotnicy Cephaëlis ipecacuanha) Cephaeline and its salts
76 Komosa piżmowa (Chenopodium ambrosioides) (wyciąg) Chenopodium ambrosioides (essential oil)
77 Wodzian chloralu

2,2,2-trichloro-1,1-etanodiol

2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
78 Chlor Chlorine
79 Chlorpropamid

1-(p-chlorofenylosulfonylo)-3-propylomocznik

Chlorpropamide*
80 Difenoksylat

chlorowodorek estru etylowego kwasu l-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

Diphenoxylate* hydrochloride
81 Chlorowodorek cytrynianu chryzoidyny

chlorowodorek cytrynianu 4-fenyloazofenyleno-1,3-diaminy

4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)
82 Chlorzoksazon

5-chloro-2-benzoksazolinon

Chlorzoxazone*
83 Krymidyna

2-chloro-4-(dimetyloamino)-6-metylopirymidyna

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)
84 Chlorprotiksen i jego sole

2-chloro-10-(3'-dimetyloaminopropylideno)tioksanten

Chlorprotixene* and its salts
85 Klofenamid

4-chloro-1,3-benzenodisulfonamid

Clofenamide*
86 N-tlenek N,N-bis(2-chloroetylo) metyloaminy i jego sole N,N-bis (2-chloroethyl) methylamine N-oxide and its salts
87 Chlormetyna i jej sole

2,2'-dichloro-N-metylodietyloamina

Chlormethine* and its salts
88 Cyklofosfamid i jego sole

2-tlenek 2-[bis-(2-chloroetylo)-amino]-tetrahydro-2H-1,3,2-oksazafosforynowy (jednowodny)

Cyclophosphamide* and its salts
89 Mannomustyna i jej sole

dichlorowodorek 1,6-bis(2-chloroetyloamino)-1,6-dideoksy-D-mannitolu

Mannomustine* and its salts
90 Butanilikaina i jej sole

2-(butyloamino)-N-(2-chloro-6-metylofenylo)acetamid

Butanilicaine* and its salts
91 Chlormezanon

1,1-ditlenek 2-(4-chlorofenylo)tetrahydro-3-metylo-4H-1,3-tiazyno-4-onu

Chlormezanone*
92 Triparanol

1-[p-(2-dietyloaminoetoksy)fenylo]- 1 -(p-tolilo)-2-(p-chlorofenylo)-etanol

Triparanol*
93 2-(4-chlorofenylo)fenyloacetylo-1H-indano-1,3(2H)dion 2-(2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl)indan

1,3-dione (chlorophacinone-ISO)

94 Chlorfenoksyamina

eter[1-(p-chlorofenylo)-4-fenylo]etylo 2-dimetyloaminoetylowy

Chlorphenoxamine*
95 Fenaglikodol

2-(4-chlorofenylo)-3-metylo-2,3-butanodiol

Phenaglycodol*
96 Chloroetan Chloroethane
97 Chrom, kwas chromowy i jego sole Chromium; chromic acid and its salts
98 Buławinka czerwona (Claviceps purpurea Tul.), jej alkaloidy oraz preparaty galenowe Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical preparations
99 Szczwół plamisty (Conium maculatum L.) (owoc, proszek, preparaty galenowe) Conium maculatum L. (fruit, powder, galenical preparations)
100 Glicyklamid

1-cykloheksylo-3-p-tolilosulfonylomocznik

Glycyclamide*
101 Benzenosulfonian kobaltu Cobalt benzenosulphonate
102 Kolchicyna, jej sole i pochodne Colchicine, its salts and derivatives
103 Kolchikozyd i jego pochodne Colchicoside and its derivatives
104 Zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.) i jego preparaty galenowe Colchicum autumnale L. and its galenical preparations
105 Konwalatoksyna

L-ramnozyd K-strofantydyny

Convallatoxin
106 Rybitrutka indyjska (Anamirta cocculus L.) (owoc) Ananirta cocculus L. (fruit)
107 Kroton przeczyszczający (Croton tiglium) (olej) Croton tiglium (oil)
108 1-butylo-3-(N-krotonoilosulfanilylo) mocznik 1-butyl-3-(N-crotonioylsulphanilyl) urea
109 Kurara i kuraryna Curare and curarine
110 Syntetyczne substancje o działaniu kuraryzującym Synthetic currarizants
111 Kwas cyjanowodorowy i jego sole Hydrogen cyanide and its salts
112 Fenetamina

1-fenylo-cykloheksylo-2,2-bis-(dietyloaminometylo)etan

2-alipha-Cyclohexylbenzyl(N,N,N',N'-tetrahetryl)trimethylenediamine (phenetamine)
113 Cyklomenol i jego sole

17-pregna-2,4-dien-20-yno[2,3-d]izoksazol-17-ol

Cyclomenol* and its salts
114 Heksacyklonat

sól sodowa kwasu 1-(hydroksymetylo)cykloheksanooctowego

Sodium hexacyclonate*
115 Heksapropymat

karbaminian 1-(2-propynylo)cykloheksanolu

Heksapropymate*
116 Dekstropropoksyfen

1,2-difenylo-2-propionoksy-3-metylo-4-dimetyloaminobutan

Dextropropoxyphen*
117 O,O'-diacetylo-N-allilo-N-normorfina 0,0'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine
118 Pipazetat i jego sole

ester 2'-piperydynoetoksyetylowy kwasu 1-azafenotiazynokarboksylowego

Pipazetate* and its salts
119 5-(1,2-dibromo-2-fenyloetylo)-5-metylohydantoina 5-(alpha b-Dibromophenetyl)-5-methylhydantoin
120 Sole pentametyleno-bis-trójmetyloamoniowe, np. bromek pentametonium N,N' -Pentamethylenebis (trimethylammonium)salts, e.g. Pentamethonium bromide*
121 Sole N,N'-[(metyloimino)dietyleno]-bis-(etylodimetyloamoniowe), np. bromek azametonium N,N'-((Methylimino)diethylene))bis (ethyldimethylammonium) salts, e.g. azamethonium bromide*
122 Cyklarbamat

1,1-bis-(fenyloaminokarboksymetylo)-cyklopentan

Cyclarbamate*
123 DDT

1,1,1-trichloro-2,2-bis-(4-chlorofenylo)-etan

Clofenotane*; DDT (ISO)
124 Sole N,N'-heksametyleno-bis-trimetyloamoniowe, np.bromek heksametonium N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. hexamethonium bromide*
125 Dichloroetany Dichloroethanes (ethylene chlorides)
126 Dichloroetyleny Dichloroethylenes (acetylene chlorides)
127 LSD-25 i jego sole

dietyloamid kwasu D-lizergowego

Lysergide* and its salts
128 Ester 2-dietyloaminoetylowy kwasu 3-hydroksy-4-fenylobenzoesowego i jego sole 2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts
129 Cinchokaina i jej sole

(perkaina), dietyloaminoetylenoamid kwasu butyloksycynchoninowego

Cinchocaine* and its salts
130 Cynamonian 3-dietyloaminopropylu 3-diethylaminopropyl cinnamate
131 Paration

O,O'-dietylotionofosforan 4-nitrofenylu

0,0'-Diethyl 0-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO)
132 Sole ambenonium

sole(oksalilo-bis-(iminoetyleno))-bis-((o-chlorobenzylo) dietyloamoniowe), np. chlorek ambenonium

(Oxalylbisiminoethylene))bis((o-chlorobenzyl)diethylammonium) salts, e.g. ambenonium chloride*
133 Metyprylon i jego sole

3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion

Methyprylon* and its salts
134 Digitalina i wszystkie heterozydy naparstnicy purpurowej

(Digitalis purpurea L.)

Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L.
135 Ksantynol

7-(2-hydroksy-3-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamino) propyloteofilina

7-(2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-N-methylamino)propyl)theophylline

(xanthinol)

136 Dioksetedryna i jej sole

N-etylo-3-(3',4'-dihydroksyfenylo)-2-aminopropanol

Dioxethedrin* and its salts
137 Piprokurarium

dwuwodorotlenek 1-[2-[2-[2-(dietylometyloamonio)etoksy]-etoksy]-2-okso-1-fenyloetylo]-1-metylopiperydyniowy

Piprocurarium*
138 Propyfenazon

4-izopropylo-2,3-dimetylo-1-fenylo-3-pirazolidyn-5-on

Propyphenazone*
139 Tetrabenazyna i jej sole

2-okso-3-izobutylo-9,10-dimetoksy-1,2,3,4,6,7-11bH-benzo[a] chinolizyna

Tetrabenazine* and its salts
140 Kaptodiam

sulfid p-butylotiodifenylometylo 2-dimetyloaminoetylowy

Captodiame*
141 Mefeklorazyna i jej sole

1-(2-chlorofenylo)-4-(3,4-dimetoksyfenetylo)-piperazyna

Mefeclorazine* and its salts
142 Dimetyloamina Dimethylamine
143 Benzoesan 1,1-bis-(dimetyloaminometylo)propylu i jego sole 1,1-Bis(dimethylaminoethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts
144 Metapirylen i jego sole

N,N-dimetylo-N'-2-pirydynylo-N'-(2-tienylometylo)-1,2-etanodiamina

Methapyrilene* and its salts
145 Metamfepramon i jego sole

2-(dimetyloamino)-1-fenylopropanon

Metamfepramone* and its salts
146 Amitryptylina i jej sole

5-(3'-dimetyloaminopropylideno)-5H dibenzocykloheptadien

Amitryptyline* and its salts
147 Metformina i jej sole

N'-dimetyloguanyloguanidyna

Metformin* and its salts
148 Izosorbid

2,5-dwuazotan 1,4:3,6-dianhydrosorbitolu

Isosorbide dinitrate*
149 Propanodinitryl Malononitryle
150 Butanodinitryl Succinonitryle
151 Izomery dinitrofenolu Dinitrophenol isomers
152 Inprokwon

2,5-bis-(etylenoimino)-3,6-dipropoksybenzochinon

Inproquone*
153 Dimewamid i jego sole

2-[2(dimetyloamino)propylo]-2-fenylobenzacetamid

Dimevamide* and its salts
154 Difenylpiralina i jej sole

4-(difenylometoksy)-1-metylopiperydyna

Diphenylpyraline* and its salts
155 Sulfinpirazon

1,2-difenylo-3,5-diokso-4-(2-fenylosufinyloetylo)pirazolidynodion

Sulfinpyrazone*
156 Sole N-(3-karbamoilo-3,3-difenylopropylo)-N,N-diizopropylometyloamoniowe, np. jodek N-(3-Carbamoyl-3,3-diphnyl propyl)-N,N-diisopropylmethylammonium salts, e.g. isopropamide iodide*
157 Benaktyzyna

chlorowodorek estru 2-(dietyloamino)etylowego kwasu difenylohydroksyoctowego

Benactyzine*
158 Benzatropina i jej sole

metanosulfonian 3-(difenylometoksy)-tropanu

Benzatropine* and its salts
159 Cyklizyna i jej sole

1-difenylometylo-4-metylopiperazyna

Cyclizine* and its salts
160 5,5-difenylo-4-imidazolidon 5,5-Diphenyl-4-imidazolidone
161 Probenecyd

kwas N,N-dipropylo-p-sulfamoilobenzoesowy

Probenecid*
162 Disulfiram

(thiram), disiarczek tetraetylotiuramu

Disulfiram*; thiram (ISO)
163 Emetyna, jej sole i pochodne Emetine, its salts and derivatives
164 Efedryna i jej sole

1-fenylo-1-hydroksy-2-metyloaminopropan

Ephedrine and its salts
165 Oksanamid i jego pochodne

amid kwasu 2-etylo-3-propylo-2,3-epoksypropionowego

Oxanamide* and its derivatives
166 Fizostygmina i jej sole

(eseryna), salicylan metylokarbaminianu fizostigmolu

Eserine, or physostygmine and its salts
167 Estry kwasu 4-aminobenzoesowego z wolną grupą aminową, z wyjątkiem wymienionego w załączniku 8 Esters of 4-aminobenzoic acid, with the free amino group, with the exception of that given in attachment 8
168 Sole choliny i ich estry Choline salts and their esters
169 Karamifen i jego sole

ester 2-(dietyloamino)etylowy kwasu 1-fenylocyklopentanokarboksylowego

Caramiphen* and its salts
170 Fosforan dietylowo 4-nitrofenylowy Diethyl 4-nitrophenyl phosphate
171 Metetoheptazyna i jej sole

ester etylowy kwasu heksahydro-1,3-dimetylo-4-fenylo-4-azepinokarboksylowego

Metethoheptazine* and its salts
172 Oksfenerydyna i jej sole

ester etylowy kwasu 1-(2-hydroksy-2-fenyloetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

Oxpheneridine* and its salts
173 Etoheptazyna i jej sole

ester etylowy kwasu heksahydro-1-metylo-4-fenylo-1H-4-azepinokarboksylowego

Ethoheptazine* and its salts
174 Metheptazyna i jej sole

ester metylowy kwasu heksahydro-1,2-dimetylo-4-fenylo-1H-4-azepinokarboksylowego

Metheptazine* and its salts
175 Metylofenidat i jego sole

ester metylowy kwasu 2-fenylo-2-piperydynooctowego

Methylphenidate* and its salts
176 Doksylamina

2-[1-(2-dimetyloaminoetoksy)-1-metylobenzylo]pirydyna

Doxylamine* and its salts
177 Tolboksan

p-metylobenzyloboran 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu

Tolboxane*
178 4-benzyloksyfenol, 4-metoksyfenol, 4-etoksyfenol 4-benzyloksyphenol,4-methoksyphenol, 4-ethoxyphenol
179 Paretoksykaina

ester 2-(dietyloamino)etylowy kwasu 4-etoksybenzoesowego

Paretoxycaine* and its salts
180 Fenozolon

2-(etyloamino)-5-fenylo-4(5H)-oksazolon

Fenozolone*
181 Glutetimid i jego sole

3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna

Glutethimid* and its salts
182 Tlenek etylenu Ethylene oxide
183 Bemegryd i jego sole

4-etylo-4-metylo-2,6-dioksopiperydyna

Bemegride* and its salts
184 Walnoktamid

amid kwasu 2-etylo-3-metylopentanowego

Valnoctamide*
185 Haloperydol

1-[N(-4'-hydroksy-4'-p-chlorofenylo)-piperydyno]-4-p-fluorobutyrofenon-4

Haloperidol*
186 Parametazon

21-octan 6a-fluoro-11b,17,21-trihydroksy-16a-metylopregna-1,4-dieno-3,20-dionu

Paramethazone*
187 Fluanizon

1-(4'-m-metoksyfenylopiperazyno)-4-p-fluorobutyrofenon-4

Fluanisone*
188 Trifluperydol

1-[N(-4'-hydroksy-4'-trifluorometylofenylo)-piperydyno]-4-p-fluorobutyrofenon-4

Trifluperidol*
189 Fluorezon

1-(etylosulfonylo)-4-fluorobenzen

Fluoresone*
190 Fluorouracyl

2,4-diokso-5-fluoropirymidyna

Fluorouracil*
191 Kwas fluorowodorowy, jego normalne sole, kompleksy i fluorowodorki, z wyjątkiem umieszczonych w załączniku 2 Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides with the exception of those given in attachment 2
192 Sole furfurylotrimetyloamoniowe Furfuryltrimethylammonium salts
193 Galantamina

bromowodorek 4a,5,9,10,11,12-heksahydro-3-metoksy-11-metylo-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepino-6-olu

Galantamine*
194 Progestageny Progestogens
195 Lindan

HCH, 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC-ISO) (lindane)
196 Endryna

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexacloro-6,7-epoxy-,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphtalene (endrin-ISO)
197 Heksachloroetan Hexachloroethane
198 Izodryna

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen

(lR,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene (isodrin-ISO)
199 L-b-hydrastyna oraz hydrastynina i ich sole Hydrastine, hydrastynine and its salts
200 Hydrazydy i ich sole Hydrazides and its salts
201 Hydrazyna, jej pochodne i sole Hydrazine, its derivatives and their salts
202 Oktamoksyn i jego sole

(1-metyloheptylo)hydrazyna

Octamoxin* and its salts
203 Warfaryna i jej sole

3-(1'-acetonylobenzylo)-4-hydroksykumaryna

Warfarin* and its salts
204 Ester etylowy kwasu bis-(4-hydroksy-2-okso-1-benzopirano-3-ilo)octowego i sole tego kwasu Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid
205 Metokarbamol

1-karbaminian 3-(o-metoksyfenoksy)propanolu-2

Methocarbamol*
206 Trójazotan 2-etylo-2(hydroksymetylo)-1,3-propanodiolu Propatylnitrate*
207 4,4'-dihydroksy-3,3'-(3-metylotiopropylideno)dikumaryna 4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene)dicoumarin
208 Fenadiazol

2-(o-hydroksyfenylo)-1,3,4-oksadiazol

Fenadiazole*
209 5-nitro-8-hydroksychinolina i jej sole Nitroxoline and its salts
210 Hioscyamina, jej sole i pochodne Hioscyamine, its salts and derivatives
211 Lulek czarny (Hyoscyamus niger L.) (liście, nasiona, proszek oraz preparaty galenowe) Hyoscyamus niger L. (leaves, seeds, powder and galenical preparations)
212 Pemolina i jej sole

2-imino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on

Pemoline* and its salts
213 Jod Iodine
214 Sole dekametylo-bis-trójmetyloamoniowe, np. bromek dekametonium Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. decamethonium bromide
215 Wymiotnica prawdziwa oraz gatunki pokrewne (Cephaëlis ipecacuanha Brot.) (korzenie, proszek oraz preparaty galenowe) Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. and related species) (roots, powder and galenical preparations)
216 Apronalid

(2-izopropylo-4-pentenoilo)mocznik

(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)
217 Santonina

[3S-(3a,3aa,5ab,9bb)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimetylonafto(1,2-b)furan-2,8(3H,4H)-dion

Alpha-santonin((3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto (1,2-b) furan-2,8-dione
218 Stroiczka wzdęta (Lobelia inflata L.) i jej preparaty galenowe Lobelia inflata L. and its galenical preparations
219 Lobelina i jej sole Lobeline* and its salts
220 Barbiturany Barbiturates
221 Rtęć i jej związki Mercury and its compounds
222 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina i jej sole 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine and its salts
223 Polimer aldehydu octowego (C2H4O)n Metaldehyde
224 2-(-4-allilo-2-metoksyfenoksy)-N,N-dietyloacetamid i jego sole 2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide and its salts
225 Kumetarol

3,3'-(2-metoksyetylideno)-bis-(4-hydroksykumaryna)

Coumetarol*
226 Dekstrometorfan i jego sole

d-cis-1,3,4,9,10,10a-heksahydro-6-metoksy-11-metylo-2H-10,4a-iminoetanofenantren

Dextromethorphan* and its salts
227 2-metyloheptanoamina i jej sole 2-Methylheptylamine and its salts
228 Izometepten i jego sole

N,1,5-trimetylo-4-heksenoamina

Isometheptene* and its salts
229 Mekamylamina

chlorowodorek N,2,3,3-tetrametylobicyklo[2,2,1]-heptano-2-aminy

Mecamylamine*
230 Gwajafenezyna

3-(o-metoksyfenoksy)-1,2-propanodiol

Guaifenesin*
231 Dikumarol

3,3'-metyleno-bis-[4-hydroksykumaryna]

Dicoumarol*
232 Fenmetrazyna, jej pochodne i sole

3-metylo-2-fenylomorfolina

Phenmetrazine*, its derivatives and salts
233 Tiamazol

1-metyloimidazolo-2-tiol

Thiamazole*
234 Cyklokumarol

3,4-dihydro-2-metoksy-2-metylo-4-fenylo-2H,5H-pirano(3,2c)-(1)benzopirano-5-on

3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H,pyrano(3,2-c)-(1)benzopyran-5-one (cyclocoumarol)
235 Karyzoprodol

dikarbaminian N,N'-diizopropylo-2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu

Carisoprodol*
236 Meprobamat

dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu

Meprobamate*
237 Tefazolina i jej sole

2-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naftylometylo)-2-imidazolina

Tefazoline* and its salts
238 Arekolina

ester metylowy kwasu 1,2,5,6-tetrahydro-1-metylo-3-pirydynokarboksylowego

Arecoline
239 Poldyna

metylosiarczan 2-benzyloiloksymetylo- 1,1-dimetylopirolidyny

Poldine metilsulfate*
240 Hydroksyzyna

1-(p-chlorodifenylometylo)-4-(2'-hydroksyetyloksy)piperazyna

Hydroxizine*
241 2-naftol 2-Naphtol
242 1-naftyloamina i 2-naftyloamina oraz ich sole 1 and 2-Naphtylamines and their salts
243 3-(1-naftylo)-4-hydroksykumaryna 3-(1-Naphtyl)-4-hydroxycoumarin
244 Nafazolina i jej sole

2-(1-naftylometylo)imidazolina

Naphazoline* and its salts
245 Prostygmina i jej sole

(neostygmina), sole N,N,N-trimetylo-(m-dimetylokarbamoiloksy) fenyloamoniowe

Neostygmine and its salts
246 Nikotyna i jej sole Nicotine and its salts
247 Azotyny amylu Amyl nitrites
248 Nieorganiczne azotyny, z wyjątkiem azotynu sodu według załącznika 2 Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite attachment 2
249 Nitrobenzen Nitrobenzene
250 Nitrokrezole i ich sole z metalami alkalicznymi Nitrocresols and their alkali metal salts
251 Nitrofurantoina

N-(5-nitro-2-furfurylideno)-1-aminohydantoina

Nitrofurantoin*
252 Furazolidon

3-(5-nitrofurfurylidenoamino)-2-oksazolidynon

Furazolidone*
253 Nitrogliceryna

trójazotan propano-1,2,3-triolu

Propane-1,2,3-triyl trinitrate
254 Acenokumarol

3-(1'-acetonylo-p-nitrobenzylo)-4-hydroksykumaryna

Acenocoumarol*
255 Nitroprusydki metali alkalicznych

M2[Fe(CN)5NO]

Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)
256 Nitrostilbeny, ich homologi i pochodne Nitrostilbenes, their homolgues and their derivatives
257 Noradrenalina i jej sole

1-(3',4'-dihydroksyfenylo)-2-aminoetanol-1

Noradrenaline and its salts
258 Noskapina i jej sole

(narkotyna), 5-(6,7-dimetoksyftalidylo)-5,6,7,8-tetrahydro-4-metoksy-6-metylo-1,3-dioksolo[4,5g]izochinolina

Noscapine* and its salts
259 Guanetydyna i jej sole

2-(1-N,N-heptametylenoimino)etyloguanidyna

Guanethidine* and its salts
260 Estrogeny Oestrogens
261 Oleandryna (glikozyd kardenolidowy zawarty w liściach oleandra) Oleandrin
262 Chlortalidon

2-chloro-5-(1-hydroksy-3-okso-1-izoindolinylo) benzenosulfonamid

Chlorthalidone*
263 Peletieryna i jej sole

1-(2-piperydynylo)-2-propanon

Pelletierine and its salts
264 Pentachloroetan Pentachloroethane
265 Czteroazotan pentaerytrytylu

tetraazotan 2,2-bisdihydroksymetylo- 1,3-propanodiolu

Pentaerithrityl tetranitrate*
266 Petrychloral

1,1'-[2,2-bis[(2,2,2-trichloro-1-hydroksyetoksy)metylo]-1,3-propanodiylobis(oksy)]bis-[2,2,2-trichloroetanol]

Petrichloral*
267 Oktamylamina i jej sole

N-izopentylo-1,5-dimetyloheksyloamina

Octamylamine* and its salts
268 Kwas pikrynowy

2,4,6-trinitrofenol

Picric acid
269 Fenacemid

2-fenyloacetylomocznik

Phenacemide*
270 Difenkloksazyna

4-[2-(p-chlorodifenylometoksy)etylo]-morfolina

Difencloxazine*
271 Fenindion

2-fenyloindan-1,3-dion

2-Phenylidan-1,3-dione (phenindione)
272 Etylfenacemid

(2-fenylobutyrylo)mocznik

Ethylphenacemide*
273 Fenprokumon

3-(1-fenylopropylo)-4-hydroksykumaryna

Phenprocoumon*
274 Fenyramidol

2-(2'-hydroksyfenetyloamino)pirydyna

Fenyramidol*
275 Triamteren i jego sole

6-fenylo-2,4,7-triaminopterydyna

Triamterene* and its salts
276 Tetraetylopirofosforan

(TEPP), ester tetraetylowy kwasu pirofosforowego

Tetraethyl pyrophosphate; TEPP (ISO)
277 Ester tritolilowy kwasu fosforowego Tritolyl phosphate
278 Psylocybina

4-fosforyloksy-N,N-dimetylotryptamina

Psilocybine*
279 Fosfor i fosforki metali Phospforus and metal phosphides
280 Talidomid i jego sole

N-(2,6-diokso-3-piperydylo)ftalimid

Thalidomide* and its salts
281 Fasola kalabarska (Physostigma venenosum Balf.) Physostigma venenosum Balf.
282 Pikrotoksyna Picrotoxin
283 Pilokarpina i jej sole Pilocarpine and its salts
284 Ester fenylo-2-piperydylometylowy kwasu octowego i jego sole Alpha-piperidin-2ylbenzyl acetate laevorotatory threoform (levophacetoperane) and its salts
285 Pipradol i jego sole

difenylo-2-piperydylometanol

Pipradol* and its salts
286 Azacyklonol i jego sole

difenylo-4-piperydylometanol

Azacyclonol* and its salts
287 Bietamiweryna

ester 2-dietyloaminoetylowy kwasu fenylopiperydynooctowego

Bietamiverine*
288 Butopiprin i jego sole

ester butoksyetylowy kwasu fenylopiperydynooctowego

Butopirin* and its salts
289 Ołów i jego związki, z wyjątkiem wymienionych w załączniku 2 Lead and its compounds, with the exceptions of that mentioned in attachment 2 under the conditions stated
290 Koniina

2-propylopiperydyna

Coniine
291 Laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus L.) Prunus laurocerasus L. ("cherry laurel water")
292 Metyrapon

2-metylo-1,2-di-(3-pirydylo)-1-oksopropan

Metyrapone*
293 Substancje radioaktywne Radioactive substances
294 Jałowiec sawina (Juniperus sabina L.) (liście, wyciąg oraz preparaty galenowe) Juniperus sabina L. (leaves, esential oil and galenical preparations)
295 Hioscyna, jej sole oraz pochodne

Skopolamina

Hyoscine, its salts and derivatives
296 Sole złota Gold salts
297 Selen i jego związki, z wyjątkiem disiarczku selenu na warunkach określonych w załączniku nr 2 Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide under the conditions in attachment 2
298 Psianka czarna (Solanum nigrum L.) i jej preparaty galenowe Solanum nigrum L. and its galenical preparations
299 L-sparteina i jej sole (alkaloid łubinu i janowca) Sparteine and its salts
300 Glikokortikoidy Glucocorticoids
301 Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium L.) i jej preparaty galenowe Datura stramonium L. and its galenical preparations
302 Strofantyny i ich aglikony oraz główne pochodne Strophantines, their aglucones and their respective derivatives
303 Rośliny należące do rodzaju skrętnik (Strophantum species) Strophantus species
304 Strychnina i jej sole Strychnine and its salts
305 Rośliny należące do rodzaju kulczyba (Strychnos species) oraz ich preparaty galenowe Strychnos species and their galenical preparations
306 Narkotyki naturalne i syntetyczne Narcotics, natural and synthetic
307 Sulfonamidy (sulfanilamidy i ich pochodne otrzymane przez podstawienie jednego lub więcej atomów wodoru grupami NH2) i ich sole Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more H-atoms of the NH2 groups) and its salts
308 Sultiam

1,1-ditlenek tetrahydro-2-(p-sulfamoilofenylo)-1,2-tiazyny

Sultiame*
309 Neodym i jego sole Neodymium and its salts
310 Tiotepa

1,1',1''-fosfinotioylidenotrisazyrydyna

Thiotepa*
311 Potoślin pierzasty (Pilocarpus jaborandi Holmes) i jego preparaty galenowe Pilocarpus jaborandi Holmes and its galenical preparations
312 Tellur i jego związki Tellurium and its compounds
313 Ksylometazolina i jej sole

2-(4-tert-butylo-2,6-dimetylobenzylo)2-imidazolina

Xylometazoline* and its salts
314 Tetrachloroetylen Tetrachloroetylene
315 Tetrachlorek węgla Carbon tetrachloride
316 Tetrafosforan heksaetylu Hexaethyl tetraphosphate
317 Tal i jego związki Tallium and its compounds
318 Glikozydy Thevetia neriifolia Juss. zawarte w ekstraktach Thevetia neriifolia Juss. glycoside extract
319 Etionamid

2-etylo-4-tiokarbamoilopirydyna

Ethionamide*
320 Fenotiazyna i jej związki

10H-fenotiazyna

Phenotiazine* and its compounds
321 Tiomocznik i jego pochodne, z wyjątkiem wymienionego w załączniku 2 Thiourea and its derivatives, with the exception of the one listed in attachment 2
322 Mefenezyna i jej estry

1,2-dihydroksy-3-(o-metylofenoksy)propan

Mephenesin* and its esters
323 Szczepionki, toksyny i surowice Vaccines, toxins and serums
324 Tranylcypromina i jej sole

trans-2-fenylocyklopropanoamina

Tranylcypromine* and its salts
325 Chloropikryna

Trichloronitrometan

Trichloronitromethane (chloropicrine)
326 Alkohol tribromoetylowy

2,2,2-tribromoetanol

2,2,2-Tribromoethanol (tribromethyl alcohol)
327 Trichlorometyna i jej sole

2-chloro-N,N-bis-(2-chloroetylo)etanoamina

Trichlormethine* and its salts
328 Tretamina

2,4,6-tris(etylenoimino)-s-triazyna

Tretamine*
329 Galamina

trijodek 1,2,3-benzenotrioksy-tris-tetraetyloamoniowy

Gallamine triethiodide*
330 Cebula morska (Urginea scilla Stern.) i jej preparaty galenowe Urginea scilla Stern. and its galenical preparations
331 Weratryna i jej sole oraz preparaty galenowe Veratrine, its salts and galenical preparations
332 Schoenocaulon officinale Lind (nasiona i preparaty galenowe) Schoenocaulon officinale Lind (seeds and galenical preparations)
333 Rośliny z rodzaju ciemiężyca (Veratrum Spp.) i ich preparaty Veratrum Spp. and their preparations
334 Chlorek winylu Vinyl chloride monomer
335 Witaminy D2 i D3

ergokalcyferol, cholekalcyferol

Ergocalciferol* and cholecalciferol (vitamins D2 and D3)
336 Sole kwasów O-alkiloditiokarboksylowych Salts of 0-alkyldithiocarbonic acids
337 Johimbina i jej sole Yohimbine and its salts
338 DMSO

dimetylosulfotlenek

Dimethyl sulfoxide*
339 Difenhydramina i jej sole

O-benzhydrylodimetyloaminoetanol

Diphenhydramine* and its salts
340 4-tert-butylofenol 4-tert-Butylphenol
341 4-tert-butylopirokatechol 4-tert-Butylpyrocatechol
342 Dihydrotachysterol

9,10-secoergosta-5,7,22-trien-3b-ol

Dihydrotachysterol*
343 Dioksan

1,4-dioksan

Dioxane
344 Morfolina i jej sole

tetrahydro-2H-1,4-oksazyna

Morpholine and its salts
345 Złocień biały (Pyrethrum album L.) i jego preparaty galenowe Pyrethrum album L. and its galenical prepartations
346 Malonian 2-(4-metoksybenzylo-N-(2-pirydylo)amino) etylodimetyloaminy 2-(4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino)ethyldimethylamine

maleate

347 Trypelenamina

N,N-dimetylo-N'-(fenylometylo)-N'-2-pirydynylo-1,2-etanodiamina

Tripelenamine*
348 Izomery tetrachlorosalicylanilidu Tetrachlorosalicylanilides (isomers)
349 Izomery dichlorosalicylanilidu Dichlorosalicylanilides (isomers)
350 Izomery tetrabromosalicylanilidu Tetrabromosalicylanilides (isomers)
351 Izomery dibromosalicylanilidu Dibromosalicylanilides (isomers)
352 Bitionol

TBP, bis-(2-hydroksy-3,5-dichlorofenylo)sulfid

Bithionol*
353 Siarczki tiuramu

sulfidy tiuramu

Thiuram monosulphides
354 Disiarczki tiuramu

disulfidy tetrametylotiuramu

Thiuram disulphides
355 Dimetyloformamid

DMF, N,N-dimetyloformamid

Dimethylformamide
356 4-fenylobut-3-en-2-on 4-Phenylbut-3-en-2-one
357 Benzoesany alkoholu 4-hydroksy-3-metoksycynamonowego, z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol except for normal content in natural essences used
358 Furo[3,2-g]chromen-7-on i jego alkilopodstawione pochodne, np. trioxalen (2,5,9-trimetylo-7H-furo[3,2-g][1]-benzopiran-7-on), z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych Furo (3,2-g) chromen-7-one and its alkyl-substituted derivatives (e.g. trixysalan* and 8-methoxypsoralen), except for normal content in natural essences used
359 Olej z nasion wawrzynu szlachetnego (Laurus Nobilis L.) Oil from the seeds of Laurus nobilis L.
360 Safrol

1,2-metylenodioksy-4-allilobenzen, z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych oraz użyty w stężeniach nieprzekraczających 100 ppm w produktach końcowych, 50 ppm w produktach przeznaczonych do utrzymywania higieny jamy ustnej, z zastrzeżeniem że nie może występować w pastach do zębów przeznaczonych specjalnie dla dzieci

Safrole except for normal content in the natural essences used and provided the concentration does not exceed:

100 ppm in the finished product,

50 ppm in products for dental and

oral hygene, and provided that

Safrole is not present in

toothpastes intended

specifically for children

361 Dipodjodyn 5,5'-diizopropylo-2,2'-dimetylobifenylo-4,4'-diolu 5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite
362 3'-etylo-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetrametylo-2'-acetonafton 3'-ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphtone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl -1,2,3,4-tetrahydronaphtalen
363 o-fenylenodiamina i jej sole o-phenylenediamine and its salts
364 4-metylo-m-fenylenodiamina i jej sole 4-methyl-m-phenylenediamine and its salts
365 Kwas 3,4-metylenodioksy-8-metoksy-10-nitro-1-fenantrenokarboksylowy i jego sole Aristolochic acid and its salts Aristolochia spp. and their preparations
366 Chloroform Chloroform
367 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
368 Acetometoksan

6-acetoksy-2,4-dimetylo-1,3-dioksan

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)
369 Sól sodowa 1-hydroksy-2(1H)-pirydynotionu Pirythione sodium (INNM)
370 Kaptan

3a,4,7,7a-tetrahydro-2-(trichlorometylotio)-1H-izoindolo-1,3(2H)-dion

N-(trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan)
371 Heksachlorofen

2,2'-dihydroksy-3,3',5,5',6,6'-heksachlorodifenylometan

2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)
372 Minoksydyl oraz jego sole

2,3-dihydro-3-hydroksy-2-imino-6-(1-piperydynylo)-4-pirymidynoamina

6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil) and its salts
373 3,4',5-tribromosalicylanilid 3,4',5 -Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)
374 Rośliny z rodzaju szkarłatka i ich preparaty (Phytolacca Spp.) Phytolacca Spp. and their preparations
375 Tretynoina (kwas retynolowy i jego sole)

(trans retynol), kwas 3,7-dimetylo-9-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-ylo)-2,4,6,8-nonatetraenowy

Tretinoin* (retinoic acid and its salts)
376 CI 76050 (barwnik), 2,4-diamino-1-metoksybenzen i jego sole 1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole-CI 76050) and their salts
377 2,5-diamino-1-metoksybenzen i jego sole 1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and their salts
378 CI 12140 (barwnik) Colouring agent CI 12140
379 CI 26105 (barwnik) Colouring agent CI 26105
380 CI 42555, CI 42555-1, CI 42555-2 (barwniki) Colouring agent CI 42555

Colouring agent CI 42555-1

Colouring agent CI 42555-2

381 Padymat A,

4-(dimetyloamino)benzoesan pentylu

Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A*)
382 Nadtlenek benzoilu Benzoyl peroxide
383 2-amino-4-nitrofenol 2-Amino-4-nitrophenol
384 2-amino-5-nitrofenol 2-Amino-5-nitrophenol
385 11-a-hydroksypregno-4-en-3,20-dion i jego estry 11-Alpha-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters
386 CI 42640 (barwnik) Colouring agent CI 42640
387 CI 13065 (barwnik) Colouring agent CI 13065
388 CI 42535 (barwnik) Colouring agent CI 42535
389 CI 61554 (barwnik) Colouring agent CI 61554
390 Antyandrogeny o strukturze sterydowej Antiandrogens of steroid structure
391 Cyrkon i jego związki, z wyjątkiem kompleksów wymienionych w załączniku nr 2 oraz laków, soli, pigmentów wymienionych w załączniku nr 4 Zirconium and its compounds, with the exception of the complexes in attachment 2, Part 1 and of zirconium lakes, salts and pigments of colouring agents in attachment 4
392 Acetonitryl Acetonitryle
393 4,5-dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenylo)-1H-imidazol i jego sole Tetrahydrozoline and its salts
394 8-hydroksychinolina i jej siarczany, z wyjątkiem zastosowań opisanych w załączniku 2 Hydroxy-8-quinoline and its sulphate, except for the uses provided in attachment 2
395 Ditio-2,2'-bispirydyno-ditlenek-1,1'(addukt z trójwodnym siarczanem magnezu) Dithio-2,2'-bispyridine-dioxide 1,1'(additive with trihydrated magnesium sulphate)
396 CI 12075 (barwnik) oraz jego laki, sole i pigmenty na nim oparte Colouring agent CI 12075 and its lakes, pigments and salts
397 CI 45170, CI 45170:1 (barwnik) Colouring agent CI 45170 and CI 45170:1
398 Lidokaina

2-(dietyloamino)-N-(2,6-dimetylofenylo)acetamid

Lidocaine
399 1,2-epoksybutan 1,2-Epoxybutane
400 CI 15585 (barwnik) Colouring agent CI 15585
401 Mleczan strontu Strontium lactate
402 Azotan strontu Strontium nitrate
403 Polikarboksylan strontu Strontium polycarboxylate
404 Pramokaina

4-[3-(4-butoksyfenoksy)-propylo]-morfolina

Promocaine
405 1,3-diamino-4-etoksybenzen i jego sole 4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts
406 2,4-diaminofenyloetanol i jego sole 2,4-Diaminophenylethanol and its salts
407 Pirokatechina

1,2-benzenodiol

Catechol
408 Pirogallol

1,2,3-benzenotriol

Pyrogallol
409 Nitrozoaminy Nitrosamines
410 Drugorzędowe dialkanoloaminy Secondary dialkanolamines
411 4-amino-2-nitrofenol 4-Amino-2-nitrophenol
412 2-metylo-1,3-diaminobenzen 2-Methyl-m-phenylenediamine
413 Piżmo ambretowe

4-tertbutylo-3-metoksy-2,6-dinitrotoluen

4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)
414 Komórki, tkanki oraz inne substancje lub ich ekstrakty pochodzące z ciała ludzkiego Cells, tissues or products of human origin
415 Fenoloftaleina

3,3-bis(4-hydroksyfenylo)-ftalid

3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phtalide (Phenolphtalein*)
416 Kwas urokaninowy i jego ester etylowy

3-(1H-imidazol-4-yl) akrylowy kwas

3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester (urocanic acid)
417 a) czaszka, w tym mózg, oczy, migdały i rdzeń kręgowy i pochodzące z nich substancje z: a) The skulf, including the brain and eyes, tonsils and spinal cord of:
- bydła w wieku ponad 12 miesięcy, - Bonive animals aged 12 months,
- owiec i kóz, które mają ponad 12 miesięcy lub u których doszło do wyrżnięcia przez dziąsło pierwszego stałego siekacza - Ovine and caprine animals which are aged over 12 months or have a permanent incissor tooth erupted through the gum
b) śledziony owiec i kóz i pochodzących z nich substancji. b) The spleens of ovine and caprine animals and ingredients derived therefrom.
Wolno jednak stosować pochodne łoju pod warunkiem, że zostały zastosowane następujące metody produkcji ściśle przestrzegane przez producenta: However, tallow derivates may be used provided that the following methods have been used and strictly certified by the
- transestryfikacja lub hydroliza w co najmniej 200°C i 40 barach producer:
(40.000 hPa) przez 20 min (gliceryna oraz kwasy i estry tłuszczowe), - Transestryfication or hydrolisis at least 200°C, 40 bars (40.000 hPa) for 20 minutes (glycerol
- zmydlanie NaOH 12M (gliceryna i mydło) w: and fatty acids and esters),
- procesie periodycznym w 95°C przez trzy godziny lub - Saponifications with NaOH 12M (glycerol and soap):
- procesie ciągłym w 140°C, 2 barach (2000 hPa) przez 8 min lub w warunkach równoważnych. - Bath process at 95°C for 3 hours,

Or

- Continous process at 140°C, 2 bars (2000 hPa) for 8 minutes or equivalent conditions.
418 Surowy i rafinowany dziegieć z węgla kamiennego Crude and rafined coal tars
419 1,1,3,3,5-Pentametyl-4,6-dinitroindan (muskon) 1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene)
420 5-tetrabutylo-1,2,3-trimetylo-4,6-dinitrobenzen (piżmo tybetowe) 5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibetene)


ZAŁĄCZNIK Nr 2
Lista substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania.
* Substancje oznaczone (1) mogą być użyte pojedynczo lub w mieszaninie, pod warunkiem że suma stosunków ich zawartości w kosmetyku do maksymalnej dopuszczalnej zawartości, określonej w niniejszym załączniku, jest mniejsza od 1.

* Substancje oznaczone (2) mogą być użyte pojedynczo lub w mieszaninie, pod warunkiem że suma stosunków ich zawartości w kosmetyku do maksymalnej dopuszczalnej zawartości, określonej w niniejszym załączniku, jest mniejsza od 2.

* (3) Zawartości wodorotlenku sodu, potasu lub litu wyrażone są w przeliczeniu na wodorotlenek sodu. W mieszaninach suma składników nie może przekraczać dopuszczalnych maksymalnych stężeń podanych w kolumnie 4.

* (4) Tylko w przypadku stężenia przekraczającego 0,05%.


Lp. Lp. według Dyr. 76/768/EEC Nazwa substancji, nazwa wg INCI lub nazwa chemiczna w języku angielskim Zakres zastosowania OGRANICZENIA Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach jednostkowych
Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym kosmetyku Inne ograniczenia i wymagania
  1 2 3 4 5 6
1 1a Kwas borowy, borany i tetraborany Boric acid, borates and tetraborates a) Zasypki a) 5% wagowych ( w przeliczeniu na kwas borowy) a) 1. Nie stosować w produktach przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia

2. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę, jeżeli stężenie wolnych rozpuszczalnych boranów przekracza 1,5% wagowych (w przeliczeniu na kwas borowy)

a) 1. Nie stosować dla dzieci poniżej 3 roku życia

2. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę

b) Środki do higieny jamy ustnej b) 0,1% wagowo ( w przeliczeniu na kwas borowy) b) Ni e stosować w produktach przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia b) 1. Nie połykać

2. Nie stosować dla dzieci poniżej 3 roku życia

c) Inne zastosowania (poza środkami do kąpieli i trwałej ondulacji) c) 3% wagowo (w przeliczeniu na kwas borowy) c) 1. Nie stosować w produktach przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia

2. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę, jeżeli stężenie wolnych rozpuszczalnych boranów wynosi więcej niż 1.5% wagowo (w przeliczeniu na kwas borowy)

c) 1. Nie stosować dla dzieci poniżej 3 roku życia

2. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę

1b Tetraborany Tetraborates a) środki do kąpieli

b) środki do trwałej ondulacji

a) 18% ( wagowo w przeliczeniu na kwas borowy)

b) 8% ( wagowo w przeliczeniu na kwas borowy)

a) Nie stosować w produktach przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia a) Nie stosować do kąpieli dla dzieci poniżej 3 roku życia

b) Spłukać dokładnie

2 2a Kwas tioglikolowy i jego sole Thioglicolic acid and its salts a) Środki do trwałej ondulacji lub prostowania włosów a) Sposób użycia musi zawierać następujące zdania:

a), b), c)

- Unikać kontaktu z oczami

- W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem

a) i c)

- "Stosować rękawice ochronne"

a)

- Zawiera tioglikolany

- Stosować zgodnie ze sposobem użycia

- Chronić przed dziećmi

- Tylko do użytku profesjonalnego

b), c)

- Zawiera tioglikolany

- Stosować zgodnie ze sposobem użycia

- Chronić przed dziećmi

- ogólne stosowanie - 8%(*) w wyrobie gotowym o pH 7-9,5
- profesjonalne stosowanie - 11%(*) w wyrobie gotowym o pH 7-9,5
b) Depilatory b) 5% (*) w wyrobie gotowym o pH 7- 12,7
c) Inne środki do pielęgnacji włosów, usuwane po zastosowaniu c) 2%(*) w wyrobie gotowym o pH 7- 9,5
*) Ilości w przeliczeniu na kwas tioglikolowy
3 2b Estry kwasu tioglikolowego

Thioglicolic acid esters

Środki do trwałej ondulacji lub prostowania włosów   Sposób użycia musi zawierać następujące

zdania:

- przy kontakcie ze skórą może powodować reakcję alergiczną

- chronić oczy

- w przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem

- stosować rękawice ochronne

- Zawiera tioglikolany

- Stosować zgodnie ze sposobem użycia

- Chronić przed dziećmi

- Tylko do użytku profesjonalnego

- ogólne stosowanie 8%(*) w wyrobie gotowym o pH 6 - 9,5
- profesjonalne stosowanie 11%(*) w wyrobie gotowym o pH 6 - 9,5
*) Ilości w przeliczeniu na kwas tioglikolowy
4 3 Kwas szczawiowy, jego estry i sole zasadowe Oxalic acid, its esters and alcaline salts Środki do włosów 5%   Tylko do użytku profesjonalnego
5 4 Amoniak

Ammonia

  6% w przeliczeniu na NH3   Powyżej 2%: zawiera amoniak
6 5 Tosylchloramina sodu Tosylchloramide sodium (INN)   0,2%    
7 6 Chlorany metali alkalicznych

Chlorates of alkali metals

a) Pasty do zębów

b) Inne zastosowania

a) 5%

b) 3%

   
8 7 Dwuchlorometan Dichloromethane   35% w mieszaninie z 1,1,1-trichloroetanem, całkowita zawartość nie może przekraczać 35% 0,2% jako maksymalne dopuszczalne zanieczyszczenie  
9 8 m i p-fenylenodiamina, ich pochodne

N-podstawione i ich sole;

N-podstawione pochodne o-fenylenodiaminy (1)

m-, p-, o-Phenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts; N-susbstituted derivatives of o-phenylenediamines

Utleniające barwniki do włosów: 6% w przeliczeniu na wolną zasadę   a) Może powodować reakcję alergiczną. Zawiera fenylenodiaminy. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs

b) Tylko do użytku profesjonalnego. Zawiera fenylenodiaminy. Może powodować reakcję alergiczną. Stosować rękawice ochronne

a) ogólne stosowanie
b) profesjonalne stosowanie
10 9 Metylofenylenodiaminy i ich pochodne N-podstawione i ich sole (1) z wyjątkiem 4-metylo-m-fenylenodiaminy i jej soli (poz. 364 w załączniku nr 1)

Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts (1) with the exception of substance No 364 in attachment 1 (Toluenediamines)

Utleniające barwniki do włosów: 10% w przeliczeniu na wolną zasadę   a) Może powodować reakcję alergiczną. Zawiera fenylenodiaminy. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs

b) Tylko do użytku profesjonalnego. Zawiera fenylenodiaminy. Może powodować reakcję alergiczną. Stosować rękawice ochronne

a) ogólne stosowanie
b) profesjonalne stosowanie
11 10 Diaminofenole(1)

Diaminophenols

Utleniające barwniki do włosów: 10% w przeliczeniu na wolną zasadę   a) Może powodować reakcję alergiczną. Zawiera diaminofenole. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs

b) Tylko do użytku profesjonalnego. Może powodować reakcję alergiczną. Zawiera diaminofenole. Stosować rękawice ochronne

a) ogólne stosowanie
b) profesjonalne stosowanie
12 11 Dichlorofen Dichlorophen (INN)   0,5%   Zawiera dichlorofen
13 12 Nadtlenek wodoru i inne związki lubich mieszaniny uwalniające nadtlenek wodoru (w tym nadtlenek mocznika i nadtlenek cynku)

Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamideperoxide and zinc peroxide

a) Środki do włosów, 12% H2O2 obecny lub uwolniony   a), b), c) Zawiera nadtlenek wodoru. Chronić oczy. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą

a) Stosować rękawice ochronne

b) Środki do skóry, 4% H2O2 obecny lub uwolniony
c) Środki do utwardzania paznokci, 2% H2O2 obecny lub uwolniony 0,1% H2O2 obecny lub uwolniony
d) Środki do higieny jamy ustnej
14 13 Formaldehyd (4) Formaldehyde Środki do utwardzania paznokci 5% w przeliczeniu na formaldehyd   Chronić skórki tłuszczem lub olejem Zawiera formaldehyd (2)
15 14 Hydrochinon (2)

Hydroquinone

Utleniające barwniki do włosów: 0,3%   a) Nie stosować do barwienia brwi i rzęs. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą. Zawiera hydrochinon

b) Tylko do użytku profesjonalnego. Zawiera hydrochinon. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą

a) ogólne stosowanie
b) profesjonalne stosowanie
16 15a Wodorotlenek potasu lub sodu

Potassium or sodium hydroxide

a) Środki do usuwania skórek wokół paznokci a) 5% wagowych (3)   a)

- Zawiera alkalia

- Chronić oczy

- Może spowodować utratę wzroku

- Chronić przed dziećmi

b)

1. - Zawiera alkalia

- Chronić oczy

- Może spowodować utratę wzroku

- Chronić przed dziećmi

2. - Tylko do użytku profesjonalnego

- Chronić oczy

- Może spowodować utratę wzroku

c)

- Chronić przed dziećmi

- Chronić oczy

b) Środki do prostowania włosów

1. ogólne stosowanie

2. profesjonalne stosowanie

b)

1. 2% wagowych (3)

2. 4,5% wagowych (3)

c) Depilatory - do regulacji pH c) do pH 12,7
d) Inne zastosowania - do regulacji pH d) do pH 11
17 15b Wodorotlenek litu

Lithium hydroxide

a) Środki do prostowania włosów: a)   a)

1.

- Zawiera alkalia

- Chronić oczy

- Może spowodować utratę wzroku

- Chronić przed dziećmi

2.

- Tylko do użytku profesjonalnego

- Chronić oczy

- Może spowodować utratę wzroku

1. ogólne stosowanie 1. 2% wagowych (3)
2. profesjonalne stosowanie 2. 4,5% wagowych (3)
b) Inne zastosowania  
18 15c Wodorotlenek wapnia

Calcium hydroxide

a) Środki do prostowania włosów zawierające dwa składniki: wapnia wodorotlenek i sól guanidyny a) 7% wagowych wapnia wodorotlenku   a)

- Zawiera alkalia

- Chronić oczy

- Może spowodować utratę wzroku

- Chronić przed dziećmi

b) Inne zastosowania
19 16 1-Naftol

Alpha-Naphthol

Środki do barwienia włosów 0,5%   Zawiera 1-Naftol
20 17 Azotyn sodu

Sodium nitrite

Inhibitor korozji 0,2% Nie stosować z II- i/lub III-rzędowymi aminami i innymi substancjami tworzącymi nitrozoaminy  
21 18 Nitrometan Nitromethane Inhibitor korozji 0,3%    
22 19 Fenol i jego sole alkaliczne

Phenol and its alkali salts

Mydła i szampony 1% w przeliczeniu na fenol   Zawiera fenol
23 21 Chinina i jej sole

Quinine and its salts

a) Szampony a) 0,5% w przeliczeniu na chininę    
b) Płyny do włosów b) 0,2% w przeliczeniu na chininę
24 22 Rezorcyna(1)

Resorcinol

a) Utleniające barwniki do włosów: a) 5%

b) 0,5%

  a)

1. Zawiera rezorcynę. Dobrze spłukać włosy po użyciu. Nie stosować do barwienia brwi i rzęs. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą

2. Tylko do użytku profesjonalnego. Zawiera rezorcynę. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je wodą.

b) Zawiera rezorcynę

1. ogólne stosowanie
2. profesjona- lne stosowanie
b) płyny i szampony do włosów
25 23 a) Siarczki metali alkalicznych Alkali sulphides a) Depilatory a) 2% w przeliczeniu na siarkę, pH do 12,7   a) Chronić oczy Chronić przed dziećmi

b) Chronić oczy Chronić przed dziećmi

b) Siarczki metali ziem alkalicznych Alkaline earth sulphides b) Depilatory b) 6% w przeliczeniu na siarkę, pH do 12,7
26 24 Sole cynku rozpuszczalne w wodzie, z wyjątkiem fenylosulfonianu cynku i pirytionianu cynku

Water-soluble zinc salts with the exception of zinc 4-hydroxy-benze-nesulphonate and zinc pyrithione

  1% w przeliczeniu na cynk    
27 25 4-hydroksybenzenosulfonian cynku

Zinc 4-hydroxybenzene sulphonate

Dezodoranty, płyny ściągające, środki przeciwpotowe 6% w przeliczeniu na substancję bezwodną   Chronić oczy
28 26 Monofluorofosforan amonu Ammonium monofluorophosphate Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera monofluorofosforan amonu
29 27 Monofluorofosforan sodu

Sodium monofluorophosphate

Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera monofluorofosforan sodu
30 28 Monofluorofosforan potasu Potassium monofluorophosphate Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera monofluorofosforan potasu
31 29 Monofluorofosforan wapnia Calcium monofluorophosphate Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera monofluorofosforan wapnia
32 30 Fluorek wapnia Calcium fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorek wapnia
33 31 Fluorek sodu Sodium fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorek sodu
34 32 Fluorek potasu Potassium fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorek potasu
35 33 Fluorek amonu Ammonium fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorek amonu
36 34 Fluorek glinu Aluminium fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorek glinu
37 35 Fluorek cyny (II) Stannous fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorek cyny (II)
38 36 Fluorek heksadecyloamoniowy Hexadecyl ammonium fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera heksadecyloamoniowy fluorek
39 37 Dwuwodorofluorek bis(hydroksyetylo)amino-propylo-N-hydroksyetylookta-decyloaminy

3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethyl ammonio)-propylbis(2-hydroxyethyl) ammonium dihydrofluoride

Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera Bis(hydroksyetylo)amino-propylo-N-hydroksyetylooktadecyloaminy dwuwodorofluorek
40 38 Dwuwodorofluorek N, N', N' -Tris(polioksyetyleno)-N-heksadecylopropylenodiaminy

N, N', N'-Tris(polyoxyethylene)-N-heksadecylpropylenediamine dihydrofluoride

Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera N, N', N'-Tris(polioksyetyleno)-N-heksadecylopropylenodiaminy dwuwodorofluorek
41 39 Fluorek oktadecynyloamoniowy Octadecenyl-ammonium fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera oktadecynyloamoniowy fluorek
42 40 Fluorokrzemian sodu Sodium fluorosilicate Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorokrzemian sodu
43 41 Fluorokrzemian potasu Potassium fluorosilicate Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorokrzemian potasu
44 42 Fluorokrzemian amonu Ammonium fluorosilicate Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorokrzemian amonu
45 43 Fluorokrzemian magnezu

Magnesium fluorosilicate

Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorokrzemian magnezu
46 44 Dimetyloloetylenotiomocznik

1, 3-Bis(hydroxymethyl) imidazolidine-2-thione (Dimethylol ethylene thiourea)

a) Środki do włosów a) do 2% a) Zabroniony w aerozolach Zawiera dimetyloetylenotiomocznik
b) Środki do paznokci b) do 2% b) pH gotowego wyrobu powinno wynosić poniżej 4
47 45 Benzylowy alkohol

Benzyl alcohol

Rozpuszczalniki, kompozycje zapachowe, aromaty      
48 46 6-metylokumaryna

6-Methylcoumarin

Środki do higieny jamy ustnej 0,003%    
49 47 Hydrofluorek 3-pirydynometanolu Nicomethanol hydrofluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor, w mieszaninie z innymi dozwolonymi niniejszym załącznikiem, związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera hydrofluorek 3-pirydynometanolu
50 48 Azotan srebra

Silver nitrate

Wyłącznie środki do barwienia brwi i rzęs 4%   Zawiera azotan srebra. W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody
51 49 Disiarczek selenu Selenium disulphide Szampony przeciwłupieżowe 1%   Zawiera disiarczek selenu. Chronić oczy. Nie stosować na uszkodzoną skórę
52 50 Chlorowodorotlenek glinowocyrkonowy AlxZr(OH)yClz i chloroglicynian

Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and aluminium zirconium chloride glycyne complexes

Środki przeciwpotowe 20% jako bezwodny chlorowodorotlenek glinowocyrkonowy 1. Stosunek atomów glinu do atomów cyrkonu musi mieścić się pomiędzy 2 i 10. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę
5,4% jako cyrkon 2. Stosunek atomów Al+Zr do atomów chloru musi się mieścić pomiędzy 0,9 i 2,1.
3. Zabroniony w aerozolach
53 51 8-hydroksychinolina i siarczan bis(8-hydroksychinoliny) Quinoline-8-ol and bis(8-hydroxy quinolinium)sulphate a) Stabilizator wody utlenionej w spłukiwanych preparatach do włosów 0,3% w przeliczeniu na wolną zasadę    
b) Stabilizator wody utlenionej w preparatach niespłuki- wanych 0,03% w przeliczeniu na wolną zasadę
54 52 Metanol

Methanol

Skażalnik etanolu i alkoholu izopropylowego 5% liczony jako % etanolu i alkoholu izopropylowego    
55 53 Kwas etidronowy i jego sole a) Środki do włosów 1,5% w przeliczeniu na kwas    
Etidronic acid and its salts (1-hydroxy-ethylidene-diphosphonic acid and its salt) b) Mydła 0,2% w przeliczeniu na kwas
56 54 1-fenoksypropan-2-ol 1-Phenoxypropan-2-ol Tylko do środków spłukiwanych Zabroniony w środkach do higieny jamy ustnej 2% Jako środek konserwujący wymieniony w załączniku nr 4  
57 55 Octan ołowiu

Lead acetate

Tylko do środków do barwienia włosów 0,6% w przeliczeniu na ołów   a) Chronić przed dziećmi

b) Unikać kontaktu z oczami

a) Po użyciu umyć ręce

b) Zawiera octan ołowiu

c) Nie używać do barwienia rzęs, brwi oraz wąsów

d) W przypadku podrażnienia przerwać stosowanie

58 56 Fluorek magnezu Magnesium fluoride Środki do higieny jamy ustnej 0,15% w przeliczeniu na fluor, w mieszaninie z innymi dozwolonymi niniejszym załącznikiem, związkami fluoru, całkowita zawartość fluoru nie może przekraczać 0,15%   Zawiera fluorek magnezu
59 57 Chlorek strontu sześciowodny Strontium chloride hexahydrate a) Pasty do zębów a) 3,5% w przeliczeniu na stront. W mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami strontu całkowita zawartość strontu w produkcie nie może przekraczać 3,5%   - Zawiera chlorek strontu

- Częste stosowanie przez dzieci nie jest zalecane

b) Szampony i środki do pielęgnacji twarzy b) 2,1% w przeliczeniu na stront. W mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami strontu, całkowita zawartość strontu w produkcie nie może przekraczać 2,1%
60 58 Octan strontu półwodny

Strontium acetate hemihydrate

Pasty do zębów 3,5 % w przeliczeniu na stront. W mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami strontu całkowita zawartość strontu w produkcie nie może przekraczać 3,5%   - Zawiera octan strontu

- Częste stosowanie przez dzieci nie jest zalecane

61 59 Talk: uwodniony krzemian magnezowy

Talc: Hydrated magnesium silicate

a) Zasypki dla dzieci do lat 3     a) Chronić przed dostaniem się do ust i nosa dziecka
b) Inne środki kosmetyczne
62 60 Dialkanoloamidy kwasów tłuszczowych Fatty acid dialkanolamides   Maksymalna zawartość dialkanoloaminy: 0,5% - Nie stosować z substancjami nitrozującymi,

- Maksymalna zawartość N-nitrozodialkano- loaminy 50mg/kg

- Maksymalna zawartość dialkanoloaminy w surowcu: 5%

- przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 
63 61 Monoalkanoloaminy Monoalkanolamines   Maksymalna zawartość dialkanoloaminy: 0,5% - Nie stosować z substancjami nitrozującymi

- Minimalna czystość 99%

- Maksymalna zawartość N-nitrozodialkanolo- aminy 50mg/kg

- Maksymalna zawartość dialkanoloaminy w surowcu: 0,5%

- przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 
64 62 Trialkanoloaminy Trialkanolamines a) Środki niespłukiwane

b) Inne środki kosmetyczne

a) 2,5% (a) (b):

- Nie stosować z substancjami nitrozującymi

- Minimalna czystość 99%

- Maksymalna zawartość N- nitrozodialkanolo- aminy 50mg/kg

- Maksymalna zawartość drugorzędowej alkanoloaminy w surowcu: 0,5%

- przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

 
65 63 Wodorotlenek strontu Strontium hydroxide Do regulacji pH w depilatorach 3,5% w przeliczeniu na stront, maksymalne pH 12,7   - Chronić przed dziećmi

- Chronić oczy

66 64 Nadtlenek strontu Strontium peroxide Spłukiwane środki do włosów do profesjonalnego stosowania 4,5% w przeliczeniu na stront w preparacie gotowym do użycia Wymagania jak dla kosmetyków zawierających związki uwalniające nadtlenek wodoru - Chronić oczy

- W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą

- Tylko do użytku profesjonalnego

- Stosować rękawice ochronne

67 65 Chlorek, bromek i sacharynian benzalkoniowy Benzalkonium chloride, bromide and saccharinate a) Spłukiwane środki do pielęgnacji włosów (głowy) a) 3% (w przeliczeniu na chlorek benzalkoniowy) W wyrobie gotowym stężenie chlorku, bromku lub sacharynianu benzalkoniowego, o długości łańcucha alkilowego mniejszej lub równej C14 nie może przekraczać 0,1% (w przeliczeniu na chlorek benzalkoniowy) a) Unikać kontaktu z oczami
b) Inne środki kosmetyczne b) 0,1% (w przeliczeniu na chlorek benzalkoniowy) b) Unikać kontaktu z oczami


ZAŁĄCZNIK Nr 3
Lista barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach(1).

Zakres stosowania:

Kolumna 1 - wszystkie kosmetyki,

Kolumna 2 - wszystkie kosmetyki, z wyjątkiem stosowanych w okolicach oczu, w szczególności kosmetyków do makijażu i demakijażu oczu,

Kolumna 3 - kosmetyki niekontaktujące się ze śluzówką,

Kolumna 4 - kosmetyki kontaktujące się krótkotrwale ze skórą.

__________________

(1) Dozwolone są także laki i sole wymienionych barwników, niezawierające substancji zamieszczonych w załączniku nr 1.

(2) Barwniki, których numer poprzedza litera "E", muszą spełniać kryteria czystości środków spożywczych i barwników dozwolonych do żywności w rozumieniu przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Kryteria te obowiązują również w przypadku zmiany oznakowania barwników polegającej na usunięciu litery "E".

(3) Dozwolone są także nierozpuszczalne barowe, strontowe i cyrkonowe laki, sole i pigmenty tych barwników.


Nr Colour Index lub nazwa substancji i nazwa w języku angielskim Kolor Zakres stosowania Inne ograniczenia i wymagania(2)
1 2 3 4
10006 zielony       x  
10020 zielony     x    
10316(3) żółty   x      
11680 żółty     x    
11710 żółty     x    
11725 pomarańczowy       x  
11920 pomarańczowy x        
12010 czerwony     x    
12085(3) czerwony x       maksymalne stężenie w wyrobie 3%
12120 czerwony       x  
12150 czerwony x        
12370 czerwony       x  
12420 czerwony       x  
12480 brązowy       x  
12490 czerwony x        
12700 żółty       x  
13015 żółty x       E 105
14270 pomarańczowy x       E 103
14700 czerwony x        
14720 czerwony x       E 122
14815 czerwony x       E 125
15510(3) pomarańczowy   x      
15525 czerwony x        
15580 czerwony x        
15620 czerwony       x  
15630(3) czerwony x       maksymalne stężenie w wyrobie 3%
15800 czerwony     x    
15850(3) czerwony x        
15865(3) czerwony x        
15880 czerwony x        
15980 pomarańczowy x       E 111
15985(3) żółty x       E 110
16035 czerwony x        
16185 czerwony x       E 123
16230 pomarańczowy     x    
16255(3) czerwony x       E 124
16290 czerwony x       E 126
17200(3) czerwony x        
18050 czerwony     x    
18130 czerwony       x  
18690 żółty       x  
18736 czerwony       x  
18820 żółty       x  
18965 żółty x        
19140(3) żółty x       E 102
20040 żółty       x maksymalne stężenie 3,3'-dimetylo-benzydyny w barwniku 5 ppm
20170 pomarańczowy     x    
20470 czarny       x  
21100 żółty       x maksymalne stężenie 3,3'-dimetylo-benzydyny w barwniku 5 ppm
21108 żółty       x jak wyżej
21230 żółty     x    
24790 czerwony       x  
26100 czerwony     x   wymagana czystość:
anilina L 0,2%
2-naftol L 0,2%
4-aminoazobenzen L 0,1%
1-(fenyloazo)-2-naftol L 3%
1-2-(fenyloazo)fenyloazo-2-naftalenol L 2%
27290(3) czerwony       x  
27755 czarny x       E 152
28440 czarny x       E 151
40215 pomarańczowy       x  
40800 pomarańczowy x        
40820 pomarańczowy x       E 160 e
40825 pomarańczowy x       E 160 f
40850 pomarańczowy x       E 161 g
42045 niebieski     x    
42051(3) niebieski x       E 131
42053 zielony x        
42080 niebieski       x  
42090 niebieski x        
42100 zielony       x  
42170 zielony       x  
42510 fioletowy     x    
42520 fioletowy       x maksymalne stężenie w wyrobie 5 ppm
42735 niebieski     x    
44045 niebieski     x    
44090 zielony x       E 142
45100 czerwony       x  
45190 fioletowy       x  
45220 czerwony       x  
45350 żółty x       maksymalne stężenie w wyrobie 6%
45370(3) pomarańczowy x       L 1% 2-(6-hydroksy-3-okso-3H-ksanten-9-yl) kwasu benzoesowego i
L 2% 2-(bromo-6-hydroksy-3-okso-3H-ksanten-9-yl) kwasu benzoesowego
45380(3) czerwony x       jak wyżej
45396 pomarańczowy x       w kredkach do ust tylko w postaci wolnego kwasu, w maksymalnym stężeniu 1%
45405 czerwony   x     L 1% 2-(6-hydroksy-3-okso-3H-ksanten-9-yl) kwasu benzoesowego i
L 2% 2-(bromo-6-hydroksy-3-okso-3H-ksanten-9-yl) kwasu benzoesowego
45410(3) czerwony x       jak wyżej
45425 czerwony x       L1% 2-(6-hydroksy-3-okso-3H-ksanten-9-yl) kwasu benzoesowego i
L 3% 2-(jodo-6-hydroksy-3-okso-3H-ksanten-9-yl) kwasu benzoesowego
45430(3) czerwony x       E 127, jak wyżej
47000 żółty     x    
47005 żółty x       E 104
50325 fioletowy       x  
50420 czarny     x    
51319 fioletowy       x  
58000 czerwony x        
59040 zielony     x    
60724 fioletowy       x  
60725 fioletowy x        
60730 fioletowy     x    
61565 zielony x        
61570 zielony x        
61585 niebieski       x  
62045 niebieski       x  
69800 niebieski x       E 130
69825 niebieski x        
71105 pomarańczowy     x    
73000 niebieski x        
73015 niebieski x       E 132
73360 czerwony x        
73385 fioletowy x        
73900 fioletowy       x  
73915 czerwony       x  
74100 niebieski       x  
74160 niebieski x        
74180 niebieski       x  
74260 zielony   x      
75100 żółty x        
75120 pomarańczowy x       E 160 b
75125 żółty x       E 160 d
75130 pomarańczowy x       E 160 a
75135 żółty x       E 161 d
75170 biały x        
75300 żółty x       E 100
75470 czerwony x       E 120
75810 zielony x       E 140 i E 141
77000 biały x       E 173
77002 biały x        
77004 biały x        
77007 niebieski x        
77015 czerwony x        
77120 biały x        
77163 biały x        
77220 biały x       E 170
77231 biały x        
77266 czarny x        
77267 czarny x        
77268:1 czarny x       E 153
77288 zielony x       wolny od jonów chromianowych
77289 zielony x       wolny od jonów chromianowych
77346 zielony x        
77400 brązowy x        
77480 brązowy x       E 175
77489 pomarańczowy x       E 172
77491 czerwony x       E 172
77492 żółty x       E 172
77499 czarny x       E 172
77510 niebieski x       wolny od jonów cyjankowych
77713 biały x        
77742 fioletowy x        
77745 czerwony x        
77820 biały x       E 174
77891 biały x       E 171
77947 biały x        
laktoflawina

lactoflavin

żółty x       E 101
karmel

caramel

brązowy x       E 150
kapsantyna, kapsorubina

capsanthin, capsorubin

pomarańczowy x       E 160 c
czerwień buraczana

beetroot red

czerwony x       E 162
antocyjany

anthocyanins

czerwony x       E 163
stearyniany: glinu, cynku, magnezu, wapnia

aluminum, zinc, magnesium and calcium stearates

biały x        
błękit bromotymolowy

bromothymol blue

niebieski       x  
zieleń bromokrezolowa

bromocresol green

zielony       x  
Acid Red 195 czerwony     x    


ZAŁĄCZNIK Nr 4
Lista substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach.
1. Środki oznaczone symbolem (+) mogą być stosowane w kosmetykach w stężeniach wyższych niż podane w niniejszym załączniku, w przypadkach uzasadnionych specyficznym przeznaczeniem wyrobu, np. w mydłach jako substancje o działaniu dezodoryzującym lub w szamponach jako składniki o działaniu przeciwłupieżowym.

2. W skład kosmetyku mogą wchodzić również inne substancje o działaniu przeciwbakteryjnym, takie jak np. niektóre olejki aromatyczne i alkohole, dodawane w celu zwiększenia skuteczności konserwowania wyrobu. Środki te nie zostały uwzględnione w niniejszym załączniku.

3. Na użytek niniejszego załącznika określenie:

- "sole" oznacza następujące sole: sodową, potasową, wapniową, magnezową, amonową i etanoloaminową lub chlorki, bromki, siarczany i octany,

- "estry" oznacza następujące estry: metylowy, etylowy, propylowy, izopropylowy, butylowy, izobutylowy i fenylowy.

4. Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%.


Lp. Numer COLIPA Nazwa środka, nazwa wg INCI lub nazwa chemiczna w języku angielskim Maksymalne dopuszczalne stężenie % Ograniczenia i wymagania Warunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być uwzględnione w tekście etykiety
1 2 3 4 5 6
1 P 2 Kwas benzoesowy, jego sole i estry

Benzoic acid , its salts and esters (+)

0,5 (kwas)    
2 P 13 Kwas propionowy i jego sole

Propionic acid and its salts (+)

2,0 (kwas)    
3 P 14 Kwas salicylowy i jego sole

Salicylic acid and its salts (+)

0,5 (kwas) Nie może być stosowany w kosmetykach dla dzieci poniżej 3 roku życia, z wyjątkiem szamponów Nie może być stosowany w kosmetykach dla dzieci poniżej 3 roku życia, niespłukiwanych ze skóry
4 P 15 Kwas sorbowy i jego sole

Sorbic acid and its salts (+)

0,6 (kwas)    
5 P 39 Formaldehyd i paraformaldehyd

Formaldehyde and paraformaldehyde (+)

Zawartość wolnego formaldehydu nie może przekraczać: Zabroniony w aerozolach Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%
a) 0,2 (z wyjątkiem środków do higieny jamy ustnej)
b) 0,1 (środki do higieny jamy ustnej) w przeliczeniu na wolny formaldehyd
6 P 47 Bifenyl-2-ol (o-fenylofenol) i jego sole

Biphenyl-2-ol (o-Phenylphenol) and its salts (+)

0,2 (w przeliczeniu na fenol)    
7 P 81 Pirytionian cynku

Zinc pyrithione (+)

0,5 Do kosmetyków spłukiwanych, zabroniony w preparatach do higieny jamy ustnej  
8 P 51 Nieorganiczne siarczyny i wodorosiarczyny

Inorganic sulphites and hydrogensulphites (+)

0,2 (w przeliczeniu na SO2)    
9 P 66 Jodan sodu

Sodium iodate

0,1 Tylko do kosmetyków spłukiwanych  
10 P 68 Chlorobutanol

Chlorobutanol (INN)

0,5 Zabroniony w aerozolach Zawiera chlorobutanol
11 P 82 Kwas 4-hydroksybenzoesowy, jego sole oraz estry

4-Hydroxybenzoic acid its salts and esters (+)

0,4 (kwas) dla jednego estru, 0,8 (kwas) dla mieszaniny estrów    
12 P 5 Kwas dehydrooctowy i jego sole

3-Acetyl-6-methylpyran-2,4(3H)-dione (Dehydroacetic acid) and its salts

0,6 (kwas) Zabroniony w aerozolach  
13 P 6 Kwas mrówkowy i jego sól sodowa Formic acid and its sodium salt (+) 0,5 (kwas)    
14 P 9 Dibromoheksamidyna i jej sole 3,3'-Dibromo-4,4'-hexamethylenedioxydidenzamidine (Dibromohexamidine) and its salts (including isethionate) 0,1    
15 P 12 Tiomersal (Timerosal)

Thiomersal (INN)

0,007 (w przeliczeniu na rtęć); w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami rtęci całkowita zawartość rtęci w produkcie nie może przekraczać 0,007 Tylko do kosmetyków do makijażu i demakijażu oczu Zawiera tiomersal
16 P 48 Sole fenylortęciowe (w tym borany) Phenylmercuric salts (including borate) 0,007 (w przeliczeniu na rtęć); w mieszaninie z innymi dozwolonymi związkami rtęci całkowita zawartość rtęci w produkcie nie może przekraczać 0,007 Tylko do kosmetyków do makijażu i demakijażu oczu Zawiera związki fenylortęciowe
17 P 16 Kwas undecylowy i jego sole Undecanoic acid and salts (+) 0,2 (kwas)    
18 P 20 Heksetydyna

Hexetidine (INN) (+)

0,1    
19 P 23 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane

0,1 Tylko do kosmetyków spłukiwanych. Unikać tworzenia nitrozoamin Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%
20 P 24 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (+) (Bronopol INN)

0,1 Unikać tworzenia nitrozoamin Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%
21 P 74 Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy

2,4-Dichlorobenzyl alcohol (+)

0,15    
22 P 29 N-(4-chlorofenylo)-N'-(3,4-dichlorofenylo)-mocznik Triclocarban (INN) (+) 0,2 Dopuszczalne zanieczyszczenia: 3,3',4,4'-tetrachloroazobenzen<1 ppm

3,3',4,4'-tetrachloroazoksybenzen<1 ppm

 
23 P 30 4-chloro-m-krezol

4-Chloro-m-cresol (+)

0,2 Niedozwolony w kosmetykach kontaktujących się ze śluzówką  
24 P 32 5-chloro-2-(2,4-dichlorofenoksy)fenol

Triclosan (INN) (+)

0,3    
25 P 37 4-chloro-3,5-dimetylofenol

4-Chloro-3,5-xylenol (+)

0,5    
26 P 43 N,N''-metylenobis[N'-[1-(hydroksymetylo)-2,5-diokso-4-imidazolidynylo]mocznik]

3,3'-Bis(1-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)-1,1'-methylenediurea (Imidazolidinyl urea) Imidazolidynyl urea (+)

0,6   Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%
27 P 52 Poli 1-heksametylenobigunidyny chlorowodorek

Poly(1-hexamethylenebiguanide hydrochloride (+)

0,3    
28 P 53 2-fenoksyetanol

2-Phenoxyethanol (+)

1,0    
29 P 55 Sześciometylenoczteroamina Hexamethylenetetramine (+) (Methenamine) (INN) 0,15   Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%
30 P 63 N-(3-chloroallylo)heksaminy chlorek

Quaternium-15

Methenamine 3-Chloroallylochloride (INNM)

0,2   Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%
31 P 64 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolylo)-3,3-dimetylo-2-butanon

1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl) 3,3-dimethylbutan-2-one Climbazole (+)

0,5    
32 P 65 1,3-dihydroksymetylo-5,5-dimetylo-hydantoina

DMDM-Hydantoin (+)

1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione (+)

0,6   Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%
33 P 67 Alkohol benzylowy

Benzylalcohol (+)

1,0    
34 P 59 1-hydroksy-4-metylo-6-(2,4,4-trimetylopentylo)-2-(1H)pirydynonu sól 2-aminoetanolowa

1-Hydroxy-4-methyl-6 (2,4,4-trimethylpenthyl) 2-pyridon and its monoethanoloamine salts (Piroctone olamine) (+)

1,0

0,5

Kosmetyki spłukiwane

Inne kosmetyki

 
35 P 77 1,2-Dibromo-2,4-dicyjanobutan (Metylodibromoglutaronitryl)

1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane (Methyldibromo glutaronitryle)

0,1 W kosmetykach do opalania do 0,025%  
36 P 25 Bromochlorofen

6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2-methylenediphenol (Bromochorophen) (+)

0,1    
37 P 44 4-izopropylo-m-krezol

4-Isopropyl-m-cresol

0,1    
38 P 56 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolon i 2-metylo-3(2H)-izotiazolon z chlorkiem i azotanem magnezu

Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3 (2H)-one and 2-Methylisothiazol-3 (2H) - one with magnesium chloride and magnesium nitrate

0,0015 (miesz. 3:1)    
39 P 22 Chlorofen

2-Benzyl-4-chlorophenol (Chlorophene)

0,2    
40 P 27 2-chloroacetamid

Chloracetamide

0,3   Zawiera chloroacetamid
41 P 35 Chloroheksydyna i jej sole: diglukonian, dioctan, dichlorowodorek

Chlorhexidine (INN) and its digluconate, diacetate and dihydrochloride (+)

0,3 (w przeliczeniu na chloroheksydynę)    
42 P 54 1-fenoksypropan-2-ol

1-Phenoxypropan-2-ol

1,0 Tylko do kosmetyków spłukiwanych  
43 P 72 Alkilo (C12-C22)-trimetylo-amonowy bromek, chlorek

Alkyl (C12-C22) trimethyl amonium, bromide and chloride (+)

0,1    
44 P 75 4,4-dimetylo-1,3-oksazolidyna

4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine

0,1 Do kosmetyków o pH nie niższym niż 6,0  
45 P 79 N-[1,3-bis(hydroksymetylo)-2,5-diokso-4-imidazolidynylo]-N,N'-bis(hydroksymetylo) mocznik Diazolidynyl urea

N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolinidyl-4)-N'-(hydroxymethyl)-urea

0,5   Każdy kosmetyk zawierający formaldehyd albo substancję, wymienioną w niniejszym załączniku, uwalniającą formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie "zawiera formaldehyd", jeżeli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%
46 P 8 1,6-di(4-amidynofenoksy)-n-heksan i jego sole (łącznie z izotionianem i p-hydroksybenzoesanem)

1,6-Di (4-amidinophenoxy)-N-hexane and its salts, including isethionate and p-hydroxybenzoate (Hexamidine diisethionate) (+)

0,1    
47 P 76 Glutaraldehyd (aldehyd glutarowy) Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial) 0,1 Zabroniony w aerozolach Zawiera aldehyd glutarowy (przy stężeniach > 0,05%)
48 P 90 5-etylo-3,7-dioksa-1-azabicyklo [3.3.0] oktan

5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane

0,3 Zabroniony w środkach do higieny jamy ustnej i kontaktujących się z błonami śluzowymi  
49 P 4 3-(4-chlorofenoksy)propan-1,2-diol

3-(p-Chlorophenoxy)-propane- 1,2-diol

Chlorphenesin

0,3    
50 P 84 Hydroksymetyloglicynian sodu Sodium hydroxymethylamino acetate Sodium Hydroxymethylglycinate 0,5    
51 P 93 Chlorek srebra osadzony na dwutlenku tytanu

Silver chloride deposited on Titanium dioxide

0,004

w przeliczeniu na chlorek srebra

20% AgCl (w/w) na TiO2 Zabroniony w produktach dla dzieci poniżej 3 roku życia, w produktach do higieny jamy ustnej i w produktach stosowanych w okolicach oczu i ust  
52 P 70 Diizobutylo-fenoksy-etoksy-etylodimetylo-benzyloamoniowy chlorek

Benzethonium chloride

0,1 Tylko do kosmetyków spłukiwanych  
53 P 71 akilo(C8-C18)-dimetylo-benzylo-amoniowy chlorek, bromek, sacharynian

Benzalkonium chloride, bromide, sacharinate (+)

0,1 w przeliczeniu na chlorek benzalkoniowy   Unikać kontaktu z oczami
54 P 21 Benzylohemimetylal Benzylhemiformal 0,15 Tylko do kosmetyków spłukiwanych  
55 P 91 3-jodo-2-propylobutylo-karbaminian

3-iodo-2-propynylbutylcarbamate

0,05 1. Nie do higieny jamy ustnej i pielęgnacji ust  
2. Jeżeli stężenie w kosmetyku pozostającym na skórze przekracza 0,02%, należy zamieścić uwagę: "zawiera jod" Zawiera jod


ZAŁĄCZNIK Nr 5
Lista substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach.
Środki promieniochronne stosowane są w kosmetykach do opalania w celu ochrony skóry przed szkodliwym działaniem części zakresu promieniowania ultrafioletowego. Środki promieniochronne mogą być stosowane w innych kosmetykach, zgodnie z ograniczeniami i wymaganiami podanymi w załączniku. Załącznik nie zawiera środków promieniochronnych stosowanych wyłącznie w celu zabezpieczenia kosmetyku przed działaniem promieniowania ultrafioletowego.


Lp. Numer COLIPA Nazwa środka, nazwa wg INCI lub nazwa chemiczna w jęz. angielskim Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym kosmetyku, w % Ograniczenia i wymagania Warunki stosowania i ostrzeżenia, które muszą być uwzględnione w tekście etykiety
1 2 3 4 5 6
1 S 1 kwas 4-aminobenzoesowy

PABA (4-Aminobenzoic acid)

5,0    
2 S 57 metylosiarczan 3(4'-metylobenzylideno)bornan-2-on N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl)anilinium methylsulphate 6,0    
3 S 12 ester 3,3,5-trimetylocykloheksylowy kwasu salicylowego

Homosalate

10,0    
4 S 38 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon

Benzophenone-3 (Oxybenzone)

10,0   Zawiera Benzophenone-3 (niewymagane przy stężeniu L 0,5% i gdy jest użyty tylko do ochrony produktu)
5 S 45 kwas 2-fenylenobenzimidazolo-5-sulfonowy i jego sole: potasowa, sodowa, trójetanoloaminowa

2-Phenylbenzimidazole-5- sulphonic acid and its potassium, sodium and triethanolamine salts

8,0 (kwas)    
6 S 71 1,4-fenylenodimetylideno-bis-3-(1-metylosulfo-2-keto-7,7-dimetylo-bicyklo[2.2.1] heptan) i sole Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid 3,3'-(1,4-Phenylenedimethylene)bis(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo-[2.2.1] hept-1-ylmethanesulphonic acid) and its salts 10,0 (kwas)    
7 S 66 Butylometoksydibenzoilometan

Butyl methoxy dibenzoylmethane (1-(4-Tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl) propane-1,3-dione

5,0    
8 S 59 3-(4'-sulfobenzylideno)bornan-2-on i jego sole Alpha-(2-oxoborn-3-ylidene)toluene-4'-sulphonic acid and its salts 6,0 (kwas)    
9 S 32 ester 2-etyloheksylowy kwasu 2-cyjano-3,3-difenyloakrylowego

Octocrylene (2-Cyano-3,3-diphenyl acrylicacid, 2-ethylhexyl ester)

10,0 (kwas)    
10 S 72 polimer N-2 lub 4-(3'-metylbenzylideno-2'-on)akrylamidu

Polymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene)methyl]benzyl}acrylamide

6,0    
11 S 28 ester 2-etyloheksylowy kwasu 4-metoksycynamonowego Octyl methoxycinnamate 10,0    
12 S 3 oksyetylenowany kwas etylo-4-aminobenzoesowy Ethoxylated-ethyl-4-amino-benzoate (PEG-25 PABA) 10,0    
13 S 27 ester izopentylowy kwasu 4-metoksycynamonowego (mieszanina izomerów)

Isopentyl-4-metoxycinnamate (Isoamyl p-methoxycinnamate)

10,0    
14 S 69 2,4,6-tris[amino(p-karboksy-2'-etyloheksylo)fenylo]-1,3,5-triazyna

2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'ethylheksyl-1'-oxi)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone)

5,0    
15 S 73 Drometrizol trisiloksanu

Phenol 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl) (Drometrizole Trisiloxane)

15,0    
16 S 78 Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-dimetylethyl)amino)carbonyl)phenyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis (2-ethylhexyl) ester) 10,0    
17 S 60 3(4'-metylo)benzylidenobornan-2-on

4-Methylbenzylidene camphor 3-(4'-Methylbenzylidene)-d-1 camphor

4,0    
18 S 61 3-benzylidenobornan-2-on

3-Benzylidene camphor

2,0    
19 S 13 ester 2-etyloheksylowy kwasu salicylowego

Octyl salicylate (2-Ethylhexyl salicylate)

5,0    
20 S 8 Ester 2-etyloheksylowy kwasu 4-dimetyloaminobenzoesowego

Octyl-dimethyl-PABA

8,0    
21 S 40 Kwas 2-hydroksy-4-metoksybenzofenono-5-sulfonowy i jego sól sodowa

2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid (Benzophenone-5) and its sodium salts

5,0 (w przeliczeniu na kwas)    
22 S 79 2,2'-metyleno-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- 1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol

2,2' -Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2yl)-4-(tetramethyl-butyl)-1,1,3,3-phenol

10,0    
23 S 80 Sól monosodowa kwasu 2,2'-(1,4-fenyleno)bis(1H-benzimidazolo-4,6-disulfonowego)

Monosodium salt of 2-2'-bis-(1,4-phenylene)1H-benzimidazole-4,6-disulphonic acid

10,0 (w

(w przeliczeniu na kwas)

   
24 S 81 (1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)-phenyl)-6-(4-methoxyphenyl) 10,0    


ZAŁĄCZNIK Nr 6
Znak graficzny w dowolnym kolorze, o wymiarach dostosowanych do wielkości opakowania, wskazujący na umieszczenie informacji na dołączonej do kosmetyku ulotce, nalepce, taśmie lub kartce.